Aftale/kontraktudkast
Aftaleudkast

Aftale vedrørende studenterkørsel

Ved begge parters underskrift er der d.d. mellem parterne

Børge Jensen

Troldbjergvej 13

Simmelkær

7451 Sunds

www.aj-transport.dk

herefter benævnt udlejer

og

Som repræsentant for klasse 3X – YYYY skole

Studine Jensen

Snerpevej 123

7400 Herning

Tlf 01234567 mail sn@mail.dk

herefter benævnt lejer

- indgået aftale om leje af lastbil Mercedes 312 som vist på foto oven for inklusiv fører (efterfølgende benævnt

kørslen) under følgende betingelser:

1. Tid og sted

Kørslen er aftalt at foregå d. dd.mm.åå fra kl. xx.xx til yy.yy

Lejer er forpligtiget til mindst 21 dage før kørslen at fremsende liste med følgende indhold:

- Navne og adresser på samtlige deltagere. (Max 30)

- Startadresse

- Starttidspunkt

- Adresser der ønskes besøgt og ønsker om rækkefølge - cirka 15 min. hvert sted .

Listen skal være elektronisk i eksempelvis Microsoft Word eller alm. text format. Udlejer forbeholder sig ret til at udforme ruten efter trafikale hensyn (f.eks ingen motor- eller motortrafikveje).
Udlejer udarbejder og fremsender efterfølgende på baggrund heraf mail med ruteplan og estimeret tidsplan.

Lejer er bekendt med, at der ikke køres efter solnedgang

Tidsforbrug til forudgående pyntning ud over standard (flag og rød/hvid markeringstape) foregår for lejers regning. Hjælpematerialer i form af kabelbindere (strips) er inkluderet i prisen. Efterfølgende oprydning og rengøring er inkluderet i prisen. Der må ikke anvendes crepe papir (det giver voldsom afsmitning hvis det bliver vådt)

Køretøj vil af udlejer være pyntet med dannebrogsflag foran.

Fastgørelse af yderligere pynt med f.eks. bøgegrene og bannere er udlejer behjælpelig med; dette ikke må tage udsyn fra førerhus eller sidespejle. Presenning over lad medbringes og monteres om ønskes.

2. Betaling

Lejer indbetaler ved kontraktens underskrift DKK xxxxx,- (25% af det aftalte beløb) på regnr. 9999 ktonr. 999999999 .
 Udlejer er ikke bundet af kontrakten før beløbet er indbetalt.

Lejer indbetaler restbeløbet  senest 45 dage før kørslen.

Ekstra timer kan tilkøbes på dagen efter behov.

3. Aflysning eller afbrydelse

Lejers aflysning af kørslen vil ikke medføre refusion af det indbetalte beløb med mindre udlejer holdes skadesløs som følge af ny aftale med tredjepart om udlejning på samme tidspunkt.

Hvis udlejer aflyser kørslen, skal det ske med længst mulig varsel. Aflysning kan forekomme som følge af

- tekniske hindringer

- politiet ikke vil meddele tilladelse til kørslen

- sygdom

Udlejer forpligtiger sig til at tilbagebetale forudbetaling i tilfælde af udlejers aflysning. Påbegyndte kørsler dog efter timeforbrug således at refusionsbeløbet modregnes efter påbegyndte antal timer.

Afbrydes turen af chaufføren som følge af, at gældende ordens- og sikkerhedsregler i gentagelsestilfælde ikke efterleves ydes ingen tilbagebetaling.

Lejer afstår fra alle former for krav til erstatning som følge af aflysning.

4. Betingelser

Lejer er ansvarlig for, at samtlige deltagere er bekendtgjort med nærværende kontrakts indhold.

Lejer er ansvarlig for, at samtlige deltager har modtaget, læst og underskrevet ordens- og sikkerhedsforskrifterne, samt at disse i underskrevet stand afleveres til udlejer senest ved kørslens start.

Udlejer er forpligtiget til at drage omsorg for, at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet samt at køretøjet er fuldt tanket, mekanisk efterset og klart til brug ved starttidspunktet. Ligeledes skal der være tegnet forsikring. Denne dækker dog kun skader som forvoldt af køretøj eller chauffør. Udlejer skal medbringe dokumentation for ovennævnte og fremvise om ønsket.

Tilskadekomst på grund af beruselse eller lignende dækkes IKKE af forsikringen !

Dato ______________ Dato ______________

Lejer Udlejer

____________________________ ____________________________